ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង KEY-237-006893

400 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-237-006893