ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Bati

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Bati Krang Thnong

លេខកូដយោង KEY-237-007000

1.000 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Bati Krang Thnong

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-237-007000

Similar properties