ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង KEY-242-007858

24 បន្ទប់គេង

8.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007858

ទីតាំង

  • 24 បន្ទប់គេង
  • 20 បន្ទប់ទឹក