ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង KEY-242-007703

1 បន្ទប់គេង

2.200 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007703

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក