ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Toul Svay Prey 2

លេខកូដយោង KEY-242-007234

4.000 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Toul Svay Prey 2

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007234

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់ទឹក