ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Toul Svay Prey 2

លេខកូដយោង KEY-242-007331

1.000 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Toul Svay Prey 2

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007331

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក