ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង KEY-242-005334

15 បន្ទប់គេង

10.000 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-005334

ទីតាំង

  • 15 បន្ទប់គេង
  • 15 បន្ទប់ទឹក