ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង KEY-242-005336

6 បន្ទប់គេង

$ 1,200

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-005336

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក