ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង KEY-242-007622

1 បន្ទប់គេង

2.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007622

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក

Similar properties