ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon BKK 2

លេខកូដយោង KEY-242-007701

$ 3,000

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon BKK 2

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007701

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក