ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង KEY-242-007190

5 បន្ទប់គេង

$ 2,000

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007190

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក