ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង KEY-242-007265

2 បន្ទប់គេង

3.000 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007265

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក