ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង KEY-242-005647

3.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-005647

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក