ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ

លេខកូដយោង KEY-242-007376

3 បន្ទប់គេង

800 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007376

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក