ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork Tuek L'ak 1

លេខកូដយោង KEY-242-007239

4 បន្ទប់គេង

$ 1,400

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork Tuek L'ak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007239

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក