ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork Tuek L'ak 1

លេខកូដយោង KEY-242-007247

8 បន្ទប់គេង

12.000 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork Tuek L'ak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007247

ទីតាំង

  • 8 បន្ទប់គេង
  • 9 បន្ទប់ទឹក