ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chroy Changvar

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chroy Changvar Preaek Lieb

លេខកូដយោង KEY-242-007656

4 បន្ទប់គេង

1.000 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chroy Changvar Preaek Lieb

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007656

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក