ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chroy Changvar

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chroy Changvar Preaek Lieb

លេខកូដយោង KEY-242-007658

4 បន្ទប់គេង

$ 1,000

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chroy Changvar Preaek Lieb

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-007658

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក