ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Battambang

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Battambang Ou Char

លេខកូដយោង KEY-243-006279

300 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Battambang Ou Char

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-243-006279

Similar properties