ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Kandieng

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Kandieng Anlong Vil

លេខកូដយោង KEY-243-006132

600 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Kandieng Anlong Vil

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-243-006132

Similar properties