ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
7 Makara Veal Vong

លេខកូដយោង KEY-243-007720

5 បន្ទប់គេង

2.000 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara Veal Vong

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-243-007720

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក