ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង KEY-243-007542

6 បន្ទប់គេង

1.000 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-243-007542

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក