ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork

ជួល ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង KEY-243-007515

3 បន្ទប់គេង

1.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះល្វែង Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-243-007515

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក