ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង KEY-243-007516

3 បន្ទប់គេង

1.000 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-243-007516

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 3 យានដ្ឋាន