ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey

ជួល ផ្ទះ
Meanchey Chak Angrae Kraom

លេខកូដយោង KEY-244-007143

4 បន្ទប់គេង

$ 950

ជួល ផ្ទះ Meanchey Chak Angrae Kraom

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-244-007143

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក

Similar properties