ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey
ជួល ផ្ទះ Meanchey

ជួល ផ្ទះ
Meanchey Chak Angrae Kraom

លេខកូដយោង KEY-244-007143

4 បន្ទប់គេង

950 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះ Meanchey Chak Angrae Kraom

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-244-007143

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក