ជួល ផ្ទះ Sen Sok

ជួល ផ្ទះ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង KEY-244-007295

4 បន្ទប់គេង

850 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-244-007295

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក