ជួល ផ្ទះ Sen Sok

ជួល ផ្ទះ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង KEY-244-007312

6 បន្ទប់គេង

1.200 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-244-007312

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 7 បន្ទប់ទឹក