ជួល ផ្ទះ Chroy Changvar

ជួល ផ្ទះ
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង KEY-244-007138

5 បន្ទប់គេង

500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះ Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-244-007138

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក

Similar properties