ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Sihanoukville

ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន
Sihanoukville Sangkat Muoy

លេខកូដយោង KEY-239-008240

3.000 $ / ខែ

ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Sihanoukville Sangkat Muoy

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-239-008240

Similar properties