ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង KEY-239-008189

2 $ / m² / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-239-008189