លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Kouk Chak

លេខកូដយោង

$ 864,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap Kouk Chak

សង្ខេប

  • លេខយោង 1653712

Similar properties