លក់ ផ្ទះ Meanchey
លក់ ផ្ទះ Meanchey
លក់ ផ្ទះ Meanchey
លក់ ផ្ទះ Meanchey
លក់ ផ្ទះ Meanchey
លក់ ផ្ទះ Meanchey

លក់ ផ្ទះ
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

16 បន្ទប់

672 m²

1.600.000 $

លក់ ផ្ទះ Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1653755
  • បន្ទប់ 16 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 672 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣