លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះ
Por Sen Chey Kakap

លេខកូដយោង

17 បន្ទប់

250 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ផ្ទះ Por Sen Chey Kakap

សង្ខេប

  • លេខយោង 1699861
  • បន្ទប់ 17 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 250 m²

Similar properties