លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Tuek L'ak 1

លេខកូដយោង

21 បន្ទប់

336 m²

$ 1,350,000

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Tuek L'ak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1718008
  • បន្ទប់ 21 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 336 m²

Similar properties