លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Tuek L'ak 1

លេខកូដយោង

21 បន្ទប់

336 m²

1.350.000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Tuek L'ak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1718008
  • បន្ទប់ 21 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 336 m²

Similar properties