ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Tuek L'ak 1

លេខកូដយោង

21 បន្ទប់

336 m²

$ 4,000

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Tuek L'ak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1718462
  • បន្ទប់ 21 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 336 m²

Similar properties