ជួល ផ្ទះ
Chamkarmon Boeung Trabek

លេខកូដយោង

$ 12,000

ផ្ទះសំរាប់ជួយ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1736362