ជួល ផ្ទះ
Chamkarmon Boeung Trabek

លេខកូដយោង

12.000 $ / ខែ

ផ្ទះសំរាប់ជួយ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1736362