លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

800 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1756879
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 800 m²