លក់ 67 Kandal Stueng
លក់ 67 Kandal Stueng
លក់ 67 Kandal Stueng

លក់
Kandal Stueng Boeung Khyang

លេខកូដយោង

$ 700,000

លក់ Kandal Stueng Boeung Khyang

សង្ខេប

  • លេខយោង 1762635

Similar properties