លក់ 67 Kandal Stueng
លក់ 67 Kandal Stueng
លក់ 67 Kandal Stueng
លក់ 67 Kandal Stueng
លក់ 67 Kandal Stueng
លក់ 67 Kandal Stueng

លក់
Kandal Stueng Boeung Khyang

លេខកូដយោង

700.000 $

លក់ Kandal Stueng Boeung Khyang

សង្ខេប

  • លេខយោង 1762635

Similar properties