លក់ ផ្ទះ Russey Keo
លក់ ផ្ទះ Russey Keo
លក់ ផ្ទះ Russey Keo

លក់ ផ្ទះ
Russey Keo Tuol Sangkae 1

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

$ 220,000

លក់ ផ្ទះ Russey Keo Tuol Sangkae 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1788605
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់