លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey

លក់ ដីទ្បូ
Por Sen Chey Chaom Chau

លេខកូដយោង

2348 m²

230 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey Chaom Chau

សង្ខេប

  • លេខយោង 1788901
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2348 m²