លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey
លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey

លក់ ដីទ្បូ
Por Sen Chey Chaom Chau

លេខកូដយោង

2348 m²

$ 230 / m²

លក់ ដីទ្បូ Por Sen Chey Chaom Chau

សង្ខេប

  • លេខយោង 1788901
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2348 m²