ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon
ជួល ខុនដូ Chamkarmon

ជួល ខុនដូ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង

48 បន្ទប់

38.000 $

ជួល ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 1801415
  • បន្ទប់ 48 បន្ទប់

Similar properties