ជួល ផ្ទះ Daun Penh

ជួល ផ្ទះ
Daun Penh Srah Chak

លេខកូដយោង

$ 12,500

ជួល ផ្ទះ Daun Penh Srah Chak

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803415

Similar properties