ជួល ផ្ទះ Daun Penh

ជួល ផ្ទះ
Daun Penh Srah Chak

លេខកូដយោង

12.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះ Daun Penh Srah Chak

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803415

Similar properties