លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

6 បន្ទប់

$ 99,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1829812
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់