ជួល ផ្ទះ Batheay

ជួល ផ្ទះ
Batheay Chbar Ampov

លេខកូដយោង

$ 10,000

ជួល ផ្ទះ Batheay Chbar Ampov

សង្ខេប

  • លេខយោង 1830095

Similar properties