លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

200 m²

600.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 1830129
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី២