លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork

លក់ ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Tuek L'ak 3

លេខកូដយោង

1.700 $ / m²

លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork Tuek L'ak 3

សង្ខេប

  • លេខយោង 1830645