លក់ ផ្ទះ Meanchey

លក់ ផ្ទះ
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

430.000 $

លក់ ផ្ទះ Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1831117