លក់ ដីទ្បូ Chi Kraeng
លក់ ដីទ្បូ Chi Kraeng

លក់ ដីទ្បូ
Chi Kraeng Sangvaeuy

លេខកូដយោង

420 m²

500 $

លក់ ដីទ្បូ Chi Kraeng Sangvaeuy

សង្ខេប

  • លេខយោង 1839128
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 420 m²

Similar properties