ជួល ដីទ្បូ Kampong Seila

ជួល ដីទ្បូ
Kampong Seila

លេខកូដយោង

8.000 $ / ខែ

ជួល ដីទ្បូ Kampong Seila

សង្ខេប

  • លេខយោង 1865118

Similar properties