លក់ ដីទ្បូ Chamkarmon

លក់ ដីទ្បូ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

$ 920,000

លក់ ដីទ្បូ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 1866364
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់